Les 2: Warm de winter door

Bron: Leefwereld groep 4 Uitgeverij Jacob Dijkstra

Op 14 februari 2017 bewerkt door meester Rob van OBS Erasmus
-------------

Het is koud bui-ten. Het is win-ter. Je kijkt nu wel uit om zon-der jas naar bui-ten te gaan. Mis-schien vriest het wel en ligt er ijs op de vij-vers. Dan kun je fijn schaat-sen.

Veel die-ren krij-gen in de win-ter een dik-ke win-ter-jas. Konijnen en hazen krij-gen een lek-ker war-me win-ter-jas met lan-ge ha-ren. Een schaap zit he-le-maal dik in-ge-pakt. Al die wol-li-ge kle-ren hou-den de warm-te goed vast. Zo krij-gen de die-ren het niet koud. Bij som-mi-ge die-ren ziet de win-ter-vacht er an-ders uit dan de zo-mer-vacht. Vogels heb-ben 's win-ters een warm ve-ren-pak. Bo-ven-op zit-ten de dek-ve-ren en daar-on-der zach-te dons-veer-tjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zit veel lucht tussen de dons-veer-tjes. Die houden het vo-gel-lijf lek-ker warm. Soms zet de vo-gel zijn ve-ren ex-tra uit. Dan kan er nog meer lucht tus-sen en heeft hij het nog war-mer. Een dik-ke wol-len trui is met grote naal-den heel los ge-breid. Je kunt er soms zo door-heen kij-ken. Toch blijf je lek-ker warm in zo'n trui. Want daar zit veel lucht tus-sen. Een wa-ter-dich-te re-gen-jas is lang zo warm niet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een war-me jas al-leen is niet vol-doen-de te-gen de kou. Som-mi-ge die-ren krui-pen 's win-ters in een warm hol-le-tje. Een eekhoorn heeft een heer-lijk warm nest-je, ge-vuld met mos en zach-te ha-ren, in een boom. Hij stopt zelfs de kie-ren dicht. Nu tocht het niet. Dan gaat hij lek-ker sla-pen. Een eek-hoorn slaapt in de winter. Soms wordt hij wak-ker. Dan zoekt hij noot-jes. Die heeft hij al in de herfst ver-stopt. Slim hè? Ko-nij-nen hebben ook een warm hol-le-tje. Ze blij-ven de he-le win-ter wak-ker. Bin-nen-in hun hol-le-tje krui-pen ze dicht te-gen el-kaar aan als het koud is.