In de statuten Hoofdstuk T. Tuinreglement staat:

In de statuten Hoofdstuk T. Tuinreglement staat:
“T.1. Het tuincomplex is, zulks overeenkomstig de in de gemeentelijke vergunning opgenomen voorwaarde, geopend dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang. Het is het lid verboden zich buiten de openingstijden op het park te bevinden.
Het is het lid verboden;
-het in gebruik gegeven perceel en de zich daarop bevindende opstallen te bebouwen, te verbouwen of te veranderen anders dan met toestemming van het bestuur, die al dan niet onder voorwaarden kan worden verleend.
Op het verlenen van deze toestemming zijn artikel T. 24 van dit reglement inzake het horen van de buren en artikel 14 van de statuten inzake de mogelijkheid van beroep op de Geschillencommissie van toepassing.
-het perceel of de zich daarop bevindende opstallen als vaste of semi-permanente woon- of verblijfplaats aan te houden of te doen aanhouden.
-op het in gebruik gegeven perceel zonder voorkennis en goedkeuring van het bestuur handel te drijven of te doen drijven.”
In gewoon Nederlands betekent dit;
-Als het ’s avonds donker is, mag u niet meer op de tuin zijn. -Er mag niet op de tuin overnacht worden.
-Er mag niet verbouwd worden aan tuinhuisjes en er mogen geen nieuwe huisjes, schuren, luifels, veranda’s enzovoort gebouwd worden op de tuin.
Als u toch wilt bouwen dan moet u hiervoor eerst toestemming aan het bestuur vragen. Het bestuur zal dan vaststellen of de bouwplannen toegestaan zijn volgens de regels van de gemeente.
Er zal onderzocht moeten worden of buren het eens zijn met de bouwplannen of dat ze bang zijn overlast te ondervinden.
En indien nodig zal de geschillencommissie samen met de betrokkenen onderzoeken of een oplossing of compromis mogelijk is.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan kan het bestuur toestemming geven. Tot die tijd mag er niet begonnen worden met bouwen.