Kruising Noordweg/Laan van Wateringseveld wordt een rotonde.


Bekijk de rotonde


De gemeente heeft het voornemen om de verkeerslichten op het kruispunt Noordweg/Laan van Wateringseveld te vervangen door een rotonde.
Dit, zo vindt de gemeente , om een betere doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen.
Hiervoor zou het hart van het kruispunt verlegd moeten worden in de richting van de voetbalvelden en onze parkeerplaats en zouden KMD en de VTV Johanna dus een stuk van hun grond moeten inleveren.
Wij zijn het hier niet mee eens mede omdat wij andere mogelijkheden zien.
Wij zijn hierover inmiddels in gesprek met de projectleider van de gemeente.Verslag van de bijeenkomst betreffende Kruising Noordweg/Laan van Wateringseveld.Presentatie voorlopig ontwerp kruispunt Noordweg/LvWV
Feike Schmalz informeert aan de hand van een presentatie.
Aan het eind van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente het voorlopig ontwerp uitgewerkt,
Feike geeft nu een praktische toelichting op het participatietraject, waar staan we nu, wat hebben we gedaan.
De reacties van bewoners n.a.v. de digitale bijeenkomst van 11 mei 2021 zijn meegenomen,
voor vragen kunnen bewoners de gemeente bereiken via kruispuntenwateringseveld@denhaag.nl
Aanleiding voor de plannen zijn de structurele overlast bij de kruispunten, daar bovenop worden er nog meer woningen gebouwd.
Een verkeerstudie gaf verschillende oplossingen, deze zal ze zo toelichten.
Naast de genoemde 2 kruispunten, kijkt de gemeente ook naar aanpassingen bij de kruispunten Wippolderlaan, Erasmusweg/Lozerlaan en de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan.
Waar staan we nu: het voorlopig ontwerp gaat voor goedkeuring naar o.a. VOV en de ACOR.
Er zijn 2 varianten bekeken: verkeerslichten of rotonde, waaruit bleek dat een rotonde de grootste capaciteitsvergroting oplevert.
Dit plan is verder uitgewerkt met een 2-richtings fietspad (neem als voorbeeld de rotonde bij de Fruitweg/Dynamolaan).
Het wordt een enkelbaans rotonde met de tram in de binnenbaan. Er is gecheckt of vrachtwagens de bocht kunnen maken.
Om de aanleg mogelijk te maken zal een stuk parkeerplaats van de tuinvereniging moeten worden aangekocht en een duiker worden geplaatst.
De vuurdoornstruiken worden verplaatst, volgens een ecoloog zitten hier musjes in.
Aan de Oost en Zuid zijde komt voor het 2-richting fietspad goede signalering, drempels en bebording om de auto’s te waarschuwen.
Aan beide zijdes komt extra opstelcapaciteit, als de tram langskomt, is er voor 3 auto’s ruimte, voor de tram komen er verkeerslichten.
Aan de Oostzijde van de rotonde blijft de watergang op dezelfde plaats, het talud wordt alleen iets steiler.
Er wordt nog gekeken naar de keerwand. De watergang aan de andere kant van de rotonde wordt iets groter.
Vraag van bewoner: hij is actief bij de volkstuin en moet nu al een kwartier wachten voordat hij de Noordweg op kan vanaf de parkeerplaats, hoe gaat dat straks?
Reactie Feike: het toegangshek wordt verplaatst zodat auto’s die naar binnen willen niet op de rijbaan hoeven te staan wachten.
Bart Wouda denkt dat een kruis-vak op de Noordweg een oplossing is. Bart en Feike zeggen toe dit nader te bekijken.
Vraag bewoonster: waarom gaat u uit van een plan waarvan u de grond nog niet in eigendom heeft.
Reactie Serge Mohr: we laten nu zien wat we aan het bedenken zijn om de situatie te verbeteren.
Er zijn consequenties, deze zijn met vertegenwoordigers van de volkstuinen besproken.
We laten nu zien wat we aan het voorbereiden zijn, in een latere fase gaan we het gesprek weer aan met bewoners en belanghebbenden.
Er komen nog meer overlegmomenten en inspraakmomenten.
Margot Zuidervliet pleit ervoor vooral goed met elkaar in gesprek te blijven, er komen nog formele momenten voor inspraak na de zomer.
Vraag bewoner: waarom kan de tram niet ondergronds?
Reactie Feike: dit is te kostbaar.
Vervolg traject; het ontwerp wordt verder uitgewerkt, nu maatvoering, het wordt voorgelegd aan een interne adviescommissie van de gemeente.
Er moet worden gekeken naar watercompensatie en compensatie voor meer verharding.
Waarschijnlijk komt er op de Havanasingel 350 m2 meer water, daar wordt nu naar gekeken.
Met diverse partijen die iets met de rotonde te maken heeft wordt nog verder overlegd: o.a. volkstuinvereniging, HTM, OV, Waterschap, voetbalvereniging, omwonenden.
Bewoner: maakt zich zorgen over de veiligheid van een 2-richtingsfietspad op de rotonde,
als voorbeeld noemt hij de rotonde bij Eikelenburg.
Margot sluit zich hierbij aan en vraagt of de fietspaden niet uit elkaar kunnen worden getrokken.
Reactie Bart: hier is wel naar gekeken, maar het betreft een Sterfietsroute,
het is fysiek moeilijk inpasbaar en betekent dat fietsers dan moeten oversteken.
Hij geeft aan dat juist voor 2-richtingsfietspaden is gekozen voor de verkeersveiligheid, maar geeft toe dat het een aandachtspunt zal blijven.
De zichtlijnen voor de automobilisten worden zo optimaal mogelijk.
Bewoner: twijfelt over de veiligheid ondanks de adviezen van deskundigen.
Rechtdoor heeft voorrang er zijn nu al opstoppingen en ongelukken.
Bart: er zijn verkeerssimulatie metingen gedaan voor de beste oplossing en de beste doorstroming,
daaruit kwam de keuze voor de rotonde, waarbij ook de verkeersveiligheid aspecten zijn meegenomen.
Bewoner: hoe breed wordt het fietspad?
Feike: de huidige breedte 3,5 m, het stuk om over te steken wordt iets breder.
Bewoner: hebben jullie wel eens gekeken bij het kruispunt tussen 15.00 en 17.00 uur, hij adviseert om eens te gaan kijken als de scholen uitgaan.
De Noordweg is en blijft een trechterpunt richting Poeldijk,
je kunt dit kruispunt wel aanpakken maar het probleem blijft.
Feike wijst op de regionale aanpak, er wordt afgestemd met VOV, HTM, de hulpdiensten.
Bewoner: is er rekening gehouden met toename van het O.V.?
Bart: ja bij de verkeerssimulatie is rekening gehouden met toename van O.V. en fietsers.
Bewoner: wat is de opstelplaats, lengte rotonde, fietspad?
Feike: er past een auto op.
Bart: het voorlopige ontwerp krijgt nog maatvoeringen.
Bewoner: Er is rekening gehouden met een Verkeersregel Installatie in de toekomst?
Bart: nee die komt er niet, veroorzaakt deelconflicten.
Bewoner: waarom wordt de trambaan niet geasfalteerd over het hele traject LvWV dan kunnen hulpdiensten, bussen en taxi’s daar rijden.
Bart: de hulpdiensten kunnen nu op het rechtergedeelte rijden over de schuine band, ze geven aan dat dit voldoende is.
Gemeente zet daarnaast in op minder verkeer door het stimuleren van het fietsen en het O.V.
Het sluipverkeer wordt geweerd door de regionale aanpak.
Alle vragen en antwoorden zullen na te lezen zijn op de website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u de volgende sites bezoeken:

Hart voor Den Haag wil betere bereikbaarheid Wateringse Veld

Haags allerlei

Nieuwe inrichting kruispunt Noordweg - Laan van Wateringseveld

Brief wethouder van Asten juli 2020